Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě


1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozovatelem internetového obchodu www.modelyvlacku.cz je fyzická osoba Jan Buršík, IČO: 68814267, DIČ: CZ7702102067, Živnostenská 18, 312 00 Plzeň, na základě živnostenského oprávnění vydaného 1. 3. 1999 ŽO ÚMO Plzeň 3 č.j. Rgm 749/99, dále jen prodávající.
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.modelyvlacku.cz, dále jen kupující. Vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, dále jen obchodní podmínky, a zároveň dalšími právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání v platném znění, případně zákonem 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.
Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou pro něj srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku potvrzení objednávky.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2010.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.
Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně:
1 - Pomocí nákupního košíku - než zboží objednáte, vždy klikněte na kartách zboží a zobrazí se vám detail této karty s doplňujícími informacemi!
2 - Telefonicky - na telefonním čísle +420 377 456 572 nebo mobilu +420 603 156 559. (Při telefonické objednávce se musí vždy zadávat katalogová čísla výrobků!)
3.- Pomocí e-mailu, či písemně na naši adrese.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do okamžiku jeho zaplacení v plné výši. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo zpětně nechat potvrdit objednávku a v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou.
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3) CENA ZBOŽÍ

Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních a kategoriích. Ceny jsou koncové maloobchodní. K ceně zboží bude připočteno poštovné.

4) PLACENÍ ZBOŽÍ

1 - Dobírkou
2 - Převodem na účet - peníze jsou poukázány na bankovní účet prodávajícího, zboží je distribuováno dle dodacích lhůt po připsání celé částky na účet. K platbě budete vyzváni - neplaťte předem !
3 - Zasílání do zahraničí EU i mimo EU - je prováděno výhradně převodem na účet. K ceně zboží je připočítáno odpovídající poštovné.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ/TRANSPORT

Objednané zboží vám zašleme GEISEM, nebo Českou poštou - Balík do ruky. O odeslání zboží budete informováni emailem.
Přepravné Česká republika - Platba za zboží předem na účet činí
GEIS (DPD CZ) 110,-/Česká pošta - Balík do ruky 133,- Kč.
Přepravné Česká republika - Platba za zboží na dobírku
GEIS (DPD CZ) 146,-/Česká pošta - Balík do ruky 169,- Kč.
Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.
Při objednávce nad 5.000,- Kč je doprava zdarma.
Při objednávce nižší než 303,- bude účtováno balné 24 Kč!
Přepravné na Slovensko od 200 CZK - přesné přepravné spočítáme dle objednaného zboží
Transport nach Deutschland von 10 € - der genaue Betrag, den Sie auf der Grundlage der erforderlichen Waren berechnen.
Transport nach Österreich von 470 CZK (18,80 €) - der genaue Betrag, den Sie auf der Grundlage der erforderlichen Waren berechnen.
Közlekedés Magyarországon 540 CZK (21,60 €) - a pontos összeg, amit számítani alapján a szükséges termékek.
Transport do Polska od 250 CZK (10 euro) - dokładną kwotę można obliczyć na podstawie wymaganych towarów.
Vervoer naar het Nederland van 470 CZK (EUR 18,80) - het exacte bedrag dat u te berekenen op basis van de benodigde goederen.
Transport in Bulgaria and Ukraine from 540 CZK - the exact amount you calculate on the basis of the required goods.

6) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

7) DODACÍ LHŮTA

1 - Pokud je vše objednané skladem:
Objednané zboží posíláme do 2 pracovních dní.
2 - Pokud není vše objednané skladem:
Uzávěrka objednávek je vždy k 14. a poslednímu dni v měsíci. Dodání zboží, které nemáme skladem, probíhá zpravidla po 4 - 6 týdnech od uzávěrky objednávek POKUD JE U VÝROBCE, NEBO DODAVATELE SKLADEM!! Výjimku tvoří zboží firmy Tillig, u kterého uzavíráme objednávky každý týden a je proto k dodání během 2-3 týdnů, pokud je u výrobce na skladě. Prosíme o pochopení, že dodací lhůty malosériových výrobců mohou být značně dlouhé. Při objednání více položek zboží se může stát, že nebudeme schopni dodat veškeré objednané zboží v jednom termínu. V takovém případě bude dodávka dodána dle domluvy se zákazníkem.

8) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku do 24 hodin od objednání, a to telefonicky či e-mailem. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku realizovat. Zrušení objednávky po uplynutí 24 hodin je možné jen po předchozí dohodě kupujícího a prodávajícího, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

9) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující se však zároveň zavazuje, že toto právo nebude žádným způsobem zneužívat, např. za účelem bezplatného zapůjčení zboží. V případě odstoupení od smlouvy, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady zboží zpět prodávajícímu, a to pouze kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu na adresu prodávajícího. Vrácené zboží musí být nepoškozené a bez zjevných známek používání. Kupující je povinen zajistit zboží pro zpětnou přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo jinému znehodnocení. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží zaslané zpět na dobírku. Odstoupení od kupní smlouvy musí mít písemnou formu, kde musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (číslo účtu, případně variabilní symbol). Vrací se kupní cena, včetně nákladů účtovaných na dopravu k zákazníkovi. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy mu bylo doručeno jiné zboží než jaké si objednal, nejpozději však do 3 dnů od jeho převzetí. Při odstoupení od kupní smlouvy dle výše uvedených podmínek je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou částku za toto zboží (včetně poštovného) nejpozději do 7 pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že kupující zboží nepřevezme nebo je odmítne převzít. V tomto případě má prodávající právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na doručení zboží kupujícímu.

10) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.
Tento reklamační řád je okamžikem uzavření kupní smlouvy (okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím) závazný pro prodávajícího i kupujícího a obě strany se zavazují jím řídit.

Zákonné právo z vad je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak a počíná dnem zaplacení či převzetí zboží, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruka se vztahuje pouze na bezvadnou funkci výrobku při správném používání zboží a na vady vzniklé prokazatelnou vinou výrobce.
V případě, že má zboží v záruční době prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatním má kupující nárok na opravu, doplnění, případně na vrácení kupní ceny.

Záruka se nevztahuje na:

a) díly podléhající přirozenému opotřebení
b) závady vzniklé nesprávným použitím výrobku
c) závady vzniklé dopravou
d) závady vzniklé nešetrným nebo neodborným zacházením s výrobkem
e) závady vzniklé nevhodným skladováním výrobku
f) komisní zboží

Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno. Dodavatel nenese zodpovědnost za škody vzniklé při přepravě zákazníkovi. Zboží je pojištěné a vzniklou škodu hradí přepravce, proto prosíme, překontrolujte ho ihned při jeho převzetí!

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete v originálním a nepoškozeném balení jako balík (ne na dobírku) na naši adresu. Zboží zajistěte proti dalšímu případnému poškození při přepravě.
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Prodávající vydá kupujícímu na základě přijaté reklamace písemné potvrzení o doručení reklamace. Následně vydá kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. O průběhu reklamace se můžete informovat telefonicky na tel: 377 456 572, 777 930 468 nebo e-mailem obchod@modelyvlacku.cz. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Není-li dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění, resp. zákona č. 513/1991 Sb., obchodník zákoník v platném znění.

11) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. Osobní údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádným třetím osobám s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje byly vymazány z evidence.


12) KONTAKTNÍ ÚDAJE

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je:
Jan Buršík
IČO: 68814267
DIČ: CZ7702102067

Adresa:
Jan Buršík
Živnostenská 18
312 00 Plzeň

Tel: +420 377 456 572 nebo GSM: +420 603 156 559


Bankovní spojení pro bezhotovostní platby:
Č.ú.: 2100184758/2010

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby ze Slovenska:
Č.ú.: 2100184758/8330

Bankovní spojení pro bezhotovostní platby ze zahraničí:
IBAN: CZ7920100000002100184758
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Při platbě předem na účet uvádějte jako variabilní symbol vždy číslo Vaší objednávky.

1.1.2014

zpět
Copyright © 2021  Modely vláčků. Powered by Zen Cart